ImageDescription

Instituttets historie

I slutningen af oktober 89 bragte DR TV en udsendelse om fødselsdepressioner og -psykoser. Cand. psych., Kirsten Lindved medvirkede i udsendelsen som psykologisk konsulent.

Inden TV-udsendelsen blev bragt, havde Kirsten Lindved publiceret en folder om krise reaktioner i efterfødselsforløbet i samarbejde med foreningen Forældre & Fødsel. Folderen kunne rekvireres i forbindelse med udsendelsen.
Der var desuden blevet etableret et landsomfattende kontaktnetværk bestående af
- kvinder, der selv havde haft efterfødselsreaktioner, og som gerne ville hjælpe andre (telefonkontaktpersoner),
- kvinder, der ville oprette selvhjælpsgrupper,
- terapeuter, som havde speciel erfaring eller interesse indenfor området.

Netværket bestod af mere end 50 fag- og lægfolk.

I slutningen af november 1989 afholdtes det første møde med netværket, og her blev det besluttet at oprette en forening.

D. 3.2.90 afholdtes stiftende generalforsamling for oprettelsen af

GAIA-Instituttet


en tværfaglig, selvejende interesseorganisation, en forening med egen bestyrelse og med det formål at danne en organisatorisk ramme om initiativer og projekter, som kunne medvirke til at forebygge, behandle og forske i alvorlige psykiske kriser i efterfødselsperioden hos kvinder og mænd.

Instituttet skulle arbejde med fysiske, psykiske og sociale emner vedrørende graviditet, fødsel og efterfødsel i et tværfagligt samarbejde med forældre, læger, afspændingspædagoger, sundhedsplejersker, jordemødre og psykologer samt forskellige interesseorganisationer indenfor området m.v.

GAIA er navnet på den første græske gudinde. Hun er symbol på moder jord og er fødslens og børnenes beskytter.

Der blev igangsat følgende aktiviteter:
- Oprettelse af terapigruppe, for kvinder med efterfødselsreaktioner.
Holdet startede i december 89 på Familieskolen, fortsatte på Østerbro, i Brønshøj og endelig i Herlev.

- Krisegruppe i form af selvhjælpsgruppe startede i Århus.

I foråret 91 afholdes det første kursusforløb for behandlere om emnet: Efterfødselsreaktioner. Kurset har været gentaget hvert efterår indtil 2005.

Om instituttets medlemmer

I perioden 1990 til 1997 har der gennemsnitligt været 41 medlemmer pr. år. Medlemmer har primært været sundhedsplejersker, jordemødre, psykologer og forældre. Prisen for et års medlemskab er 300 kr.

Aktiviteter

Mødregrupper
Instituttets mødregruppe blev startet i november 1989 som en åben gruppe, dvs. nye deltagere er kommet til, hvor andre er holdt op. Et typisk forløb er på ca. 3 - 6 måneder. Deltagerne starter oftest, når barnet er omkring 6 måneder, men i nogle tilfælde først når barnet er 1 - 2 år. Møderne foregår uden barn.

Problemerne er sjældent ensidige, men kan dreje sig om fødselsoplevelser, der er ubearbejdede, forholdet til barnet eller partneren, problemer med at slå til i en arbejds situation osv.

Vi arbejder med kropsorienteret psykoterapi, med bioenergetiske øvelser og samtaler vekslende mellem individuelle terapeutiske forløb og erfaringsudveksling med de øvrige gruppemedlemmer.
Gruppen fortsætter året igennem kun afbrudt af de almindelige ferieperioder. Der er åbent for nye deltagere hver den 1. i måneden.

Ledelsen af gruppen har vekslet. Der har dog hele tiden været 2 terapeuter eller 1 terapeut og 1 "føl", eksempelvis en jordemoder eller en sundhedsplejerske som praktikant.
Ledelsen er under supervision af cand. psych., psykoterapeut Kirsten Lindved.

I perioden 21.11.89 til 30.5.96 har 77 kvinder deltaget i terapigruppen 1.353 gange. 67 har deltaget gennemsnitligt 20 gange (5 måneder). Ca. 1/3 har deltaget mere end 5 måneder hver, 1/3 deltog i 3 måneder og 1/3 deltog mellem 1 og 3 måneder.
Gruppen mødes 1 gang om ugen i 2 timer.

Kursusvirksomhed
Lange kurser
I perioden 1991 til 2005 har der været afholdt 11 længerevarende kurser for sundhedsplejersker, jordemødre, psykologer og andre, som har med spæd barnsfamilien at gøre.
Kurserne har været tværfaglige og bestået af 7 foredrag hvor deltagerne er blevet introduceret til teorierne bag efterfødselsreaktioner samt til instituttets erfaringer med behandling.
Foredragsrækken omfatter ialt 21 timer.
På kurserne har 157 personer deltaget, gennemsnitligt 14 personer pr. gang.

Provinskurser
I perioden 1993-2005 har forskellige medarbejdere ved instituttet afholdt 13 kurser i provinsen à 1 - 2 dages varighed.

Nogle af de institutioner, vi i de forløbne år har samarbejde med er bl.a.: Undervisnings- og kulturforvaltningen, Viborg Amt, Familie Center Falster, Persona leudviklingscentret, Ribe, Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt, Frederiksborg Amts Sygeplejeskole, Fællesforvaltningen, Allerød Kommune, Fjorden, Roskilde, Social- og Sundhedsforvaltningen, Århus Amt, Sundhedsforvaltningen, Storstrøms Amt, Jordemoderforeningen, Sygeplejeskolen i Næstved, Sygeplejehøjskolen i København, Fødselssamarbejdet i Rødovre, Rådgivningsgruppen, Holmegaard Kommune og Sygehusforvaltningen, Roskilde Amt.

Tema-arrangementer
I perioden 1996 og frem til nu har været afholdt tema-arrangementer. Flere gange om året inviterer vi til et arrangement en lørdag eftermiddag. Vi starter med et oplæg fra en kvinde, som er kommet igennem sin reaktion og går videre med spørgsmål og debat. Formålet er at skabe opmærksomhed og få ny viden om efterfødselsreaktioner og at skabe et forum, hvor interesserede forældre, terapeuter, jordemødre, sundhedsplejersker kan mødes. Arrangementerne er tilrettelagt således, at både kvinder og mænd med efterfødselsreaktioner, deres pårørende og fagfolk får udbytte af at deltage.
Der deltager mellem 5 og 10 personer pr. gang.

Foredrag
I perioden 1990 - 2010 har formanden holdt en lang række foredrag à 2 - 3 timer om efter fødselsreaktioner. Her har ialt Foredragene har været holdt i hele landet.

Individuel terapi
Der er i øjeblikket tilknyttet 10 psykoterapeuter ved instituttet. Vi arbejder hver især på vores egen klinik.  

Arbejdsgrupper, uddannelse
D. 11.5.96 afholdt instituttet et symposium m.h.p. nedsættelse af nye arbejdsgrupper og oprettelse af uddannelse. 27 interesserede mødte op.

6 grupper blev dannet til at varetage følgende arbejdsområder ved instituttet:
1) Administration
2) PR- og information
3) Undervisning for professionelle (løbende kurser)
4) Tema-arrangementer
5) Uddannelse af professionelle
6) Dokumentation af instituttets arbejde m.h.p. registrering på Internet.

Der blev desuden taget initiativ til at oprette et uddannelsesforløb i form af en 4-årig terapeutuddannelse, som henvendte sig til uddannede terapeuter, som ønsker at specialisere sig i at arbejde terapeutisk med efterfødselsreaktioner.
Det første uddannelsesforløb startede i 1999 og det sidste i 2005 med afslutning i 2008.
Ansvarlige for uddannelsesforløbet har været krops- og psykoterapeut Karl Jørn Flick, Ålborg og cand. psych. og psykoterapeut Kirsten Lindved (formand for GAIA-Instituttet i Herlev).

GAIA-Instituttet følger den aktuelle udvikling indenfor forskningen, og der udgives løbende forskellige publikationer. Se i øvr. webshoppens artikelsamling.