ImageDescription

GAIA-Instituttets etikregler

Alle terapeuter, som arbejder ved GAIA-Instituttet, er underlagt nedenstående etiske retningslinier. Klager over brud på de etiske regler vil kunne rettes skriftligt til instituttet på post@gaia-instituttet.dk.

Etikreglerne skal
a) tjene psykoterapeuten som støtte ved stillingtagen til etiske spørgsmål
b) beskytte klienten mod uhensigtsmæssig og/eller skadelig intervention
c) være grundlag for, at tilliden til det psykoterapeutiske arbejde opretholdes.


§ 1. Almene bestemmelser

1.1 De etiske regler er bindende for alle psykoterapeuter ved instituttet.

1.2 Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige, psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser.


§ 2. Forholdet til klienten

2.1. Redelighed
2.1.1 Psykoterapeuten giver på opfordring relevante oplysninger om sine kvalifikationer, uddannelse, erfaring, kompetence og faglige tilknytning og benytter udelukkende de erhvervsbetegnelser, som uddannelse og stilling giver ret til.
Psykoterapeuten informerer om sit arbejde på en sådan måde, at misforståelse undgås, og at fag eller erhverv ikke skades.

2.1.2 Psykoterapeuten sikrer maksimal selvbestemmelse for klienten, herunder retten til at påbegynde og afslutte det terapeutiske forløb.

2.1.3 Når psykoterapeuten har påtaget sig det professionelle ansvar for et terapeutisk forløb og påbegyndt dette, indgår han/hun en aftale med klienten om regler og omfang, eller henviser til en anden kompetent person, før han/hun afgiver sit ansvar.
Psykoterapeuten er ansvarlig for, at det terapeutiske forløb afsluttes på en forsvarlig måde - evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut.

2.1.4 Psykoterapeuten informerer på forhånd om de økonomiske vilkår og vurderer de følger, det kan få for den professionelle relation, hvis han/hun modtager gaver eller andre ydelser fra klienten.

2.1.5 Psykoterapeuten skal oplyse klienten om, hvorvidt det er muligt at få økonomisk hjælp af det offentlige.

2.1.6 En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke-professionel kontakt.

2.1.7 Psykoterapeuten undgår ikke-faglige relationer til en klient, som kan føre til interesse-konflikter eller udnyttelse.

2.2. Respekt for personens rettigheder og værdighed
2.2.1 Psykoterapeuten viser respekt for enhver klients rettigheder, værdighed og integritet og arbejder for at fremme udviklingen heraf. Han/hun respekterer klientens ret til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi - i overensstemmelse med sine øvrige arbejdsmæssige forpligtelser og i henhold til gældende lovgivning.

2.2.2 Psykoterapeuten respekterer den viden, indsigt, erfaring og ekspertise, som klienten har.

2.2.3 Psykoterapeuten tvinger ikke på nogen måde klienten til at give oplysninger, ind-rømmelser eller tilståelser.

2.2.4 Psykoterapeuten presser ikke klienten til at afsløre, fornægte eller ændre eget eller andres livssyn, politiske, religiøse eller etiske overbevisninger.

2.2.5 Psykoterapeuten tilstræber at undgå at hans/hendes faglige viden anvendes på en måde, som krænker, udbytter eller undertrykker andre.

2.2.6 Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten.

2.2.7 Seksuel omgang mellem psykoterapeut og klient må ikke forekomme.

2.2.8 Ovenstående bestemmelser gælder også i et terapeutisk lærer/elev forhold.


§ 3. Forhold vedrørende psykoterapeuten

3.1. Faglig standard
3.1.1 Psykoterapeuten bestræber sig på at udvikle og opretholde et højt fagligt kvalifikationsniveau i sit arbejde.
Psykoterapeuter ved GAIA-Instituttet forpligter sig således til at holde sig fagligt ajour gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

3.1.2 Psykoterapeuten tilstræber at være bevidst om sine faglige og menneskelige stærke og svage sider, således at han/hun realistisk kan vurdere, med hvilken kompetence han/hun kan påtage sig opgaver. Psykoterapeuten påtager sig kun de opgaver og bruger kun de metoder, han/hun er kvalificeret til i kraft af udannelse, træning og erfaring.

3.1.3 Psykoterapeuten tilstræber at være bevidst om sine egne behov, holdninger og vurderinger og om sin rolle i det terapeutiske samarbejde. Han/hun misbruger ikke sin magt og stilling til at udnytte klientens afhængighed og tillid.

3.1.4 Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, når terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.

3.1.5 Hvis psykoterapeuten har vanskelige faglige eller personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten, skal psykoterapeuten søge hjælp til at løse problemerne.

3.2. Ansvar
1. Psykoterapeuten er opmærksom på det professionelle ansvar han/hun har for sine klienter og den organisation og det samfund, som han/hun lever og arbejder i.
Psykoterapeuten undgår at forvolde skade og er ansvarlig for sine handlinger.
Psykoterapeuten tager selv ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af sit arbejde, men er samtidig bevidst om, at han/hun af andre opleves som repræsentant for sin stand og for instituttet.

3.3 Tavshedspligt
3.3.1 Psykoterapeuten har - med de undtagelser der følger af lovgivningen - tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under terapien.
Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, hvis der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre.
Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har psyko-terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.

3.3.2 Psykoterapeuten må indskærpe, at deltagere i gruppeterapi overholder tavshedspligten.

3.3.3 Psykoterapeuten må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision overholder tavshedspligten.

3.3.4 Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.

3.3.5 Videregivelse af oplysninger
At videregive oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse.
Samtykke skal angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål.
Hvis psykoterapeuten skal aflevere skriftlig udtalelse til andre, skal ordlyden i udtalelsen godkendes af klienten før den udleveres.
Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år.
Der kan videregives oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår.

3.3.6 Samtykkeregler og vejledning vedrørende fotooptagelse eller optagelse af terapi til forevisning i TV eller til anden forevisning i offentlige forsamlinger

3.3.6.1 Samtykke.
a. Samtykkeerklæring fra klienten skal altid være skriftlig.
b. Klienten kan til enhver tid tilbagekalde sin samtykkeerklæring.
c. Samtykkeerklæring skal indeholde oplysning om formål med forevisning og målgruppe.

3.3.6.2 Vedrørende tilbagekaldelse af samtykke.
a. Efter optagelse af terapiforløbet har klienten ret til umiddelbart at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse.
b. Klienten har ret til at få forevist den redigerede udsendelse, inden den programsættes. Efter forevisningen har klienten ret til at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse.

3.3.6.3 Vedrørende børn og unge.
a. Samtykke fra personer under 18 år må kun modtages med tiltrædelse af indehaveren af forældremyndigheden, der har samme rettigheder som klienten.
b. Såfremt barnet tilbagekalder sit samtykke mod indehaveren af forældremyndighedens ønske, kan optagelsen ikke vises.
c. Såfremt indehaveren af forældremyndigheden ikke kan tiltræde barnets samtykke, kan optagelsen ikke vises.
d. Såfremt det drejer sig om optagelse af en familieterapi, hvor en eller flere børn indgår, har hvert enkelt barn ret til at rådføre sig med en voksen udenfor familiekredsen, såvel før som under og efter optagelsen. Den offentlige forevisning må først finde sted, efter den voksne - sammen med barnet - har gennemset den færdigredigerede udsendelse og udtrykkeligt sagt god for den.

3.3.6.4 Terapeutens forpligtelser.
a. Den psykoterapeut, der medvirker i en terapi til offentlig forevisning, må sikre sig, at klienten forstår rækkevidden af sit samtykke, ligesom psykoterapeuten må sikre sig, at forevisningen tjener et lødigt formål.
b. Indgår der børn i terapien, har psykoterapeuten et særligt ansvar for, at barnets rettigheder ifølge ovenstående overholdes, samt at sikre, at terapien forløber på en sådan måde, at barnet ikke udstilles på en krænkende eller respektløs måde.
c. Det påhviler psykoterapeuten at orientere TV- produktionsselskaber og eventuelle filmselskaber om ovenstående etikregler og vejledning, og det anbefales, at de involverede selskaber ved deres underskrift tiltræder disse regler, inden optagelserne påbegyndes.

3.3.6.5 Optagelser/fremvisning/afspilning af lyd- og/eller videobånd, der ikke falder ind under § 3.3.3, kræver ligeledes klientens samtykke efter reglerne fastsat i § 3.3.3.4.


§ 4. Forholdet til kolleger

4.1 Psykoterapeuten respekterer hensynsfuldt kollegers og andre faggruppers særlige kvalifikationer, forpligtelser og ansvar.

4.2 En psykoterapeut, der bliver opmærksom på, at en kollega på instituttet bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor pågældende og rette henvendelse til instituttets etikudvalg.

Til starten af siden