ImageDescription

Vedtægter for GAIA-Instituttet

Foreningens navn er: GAIA-Instituttet.
Stiftet d. 3.2.1990.
Hjemsted: Ålbrovej 20, 2730 Herlev.
Formand: cand. psych. Kirsten Lindved.
GAIA-Instituttet består af en hovedafdeling i Herlev og 2 underafdelinger:
- GAIA-Fyn
- GAIA-Jylland
Begge afdelinger er repræsenteret i bestyrelsen i hovedafdelingen.

Formål

GAIA-Instituttets formål er at udforske, forebygge og behandle psykiske kriser i efterfødselsperioden i et samarbejde mellem fag- og lægfolk.

Medlemskab

Instituttet optager som medlemmer alle fagpersoner, der har med graviditets-, fødsels- og efterfødselsperioden at gøre.
Desuden optages alle ikke-fagpersoner, der har interesse i samme område.

Man kan vælge at være aktivt eller - støtte-medlem. Som støtte-medlem har man ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
Restance for kontingentet på mere end 1 år medfører ophør af medlemskab.
Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til hovedafdelingen.
Instituttets bestyrelse kan ved almindelig flertalsbeslutning udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og opkræves for 1 år ad gangen. Indmeldelse i første halvår gælder frem til jul. Indmeldelse efter 1. 7. gælder til næste 1.7. Kontingent opkræves januar og august.

Bestyrelsen

Instituttet ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige år og 2 på ulige. Der er åben møderet for repræsentanterne fra GAIA-Jylland og GAIA-Fyn til bestyrelsesmøderne. Repræsentanterne er ikke stemmeberettigede, hvis de ikke er valgt til bestyrelsen - dvs. som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
Kirsten Lindved er automatisk formand, så længe hun ønsker at være det. Næstformand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem (l) og bestyrelsesmedlem (2) skal træde til, hvis Kirsten ikke kan være formand. Hvis én af de ovenfor nævnte falder fra, er det ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der træder ind i stedet.
En klient og terapeut kan ikke sidde sammen i bestyrelsen, før tidligst 2 år efter terapien er afsluttet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusive formanden er til stede. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Der skrives beslutningsreferat ved møderne i bestyrelsen.

Regnskab

Instituttets medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for instituttet indgåede forpligtelser, for hvilke alene instituttet hæfter med dets respektive formue.

Medlemmerne har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for instituttet ud over kontingentforpligtelsen og har ikke krav på nogen del af instituttets formue eller udbytte af nogen art.

Instituttets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, og senest d. 15.1. afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisor.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af kassereren og revisor.

Revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Instituttets formue anbringes på særskilt girokonto.

Generalforsamling

GAIA-Instituttets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling varsles 14 dage i forvejen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte aktive medlemmer, der har betalt årskontingent, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastættelse af kontingent
6. Valg af: formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af instituttets aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Instituttet tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til enkeltmedlemmer eller kollektivt indenfor bestyrelsen.


Ophør

GAIA-Instituttet kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Ophører instituttet at eksistere, tilfalder dets formue Foreningen Forældre & Fødsel eller en lignende organisation eller forening, som arbejder med emner, der svarer til GAIA-Instituttets interesseområder.

Vedtaget d. 8.4.2011